— yoyoaini2005 —

游潭山公园小记

今日游潭山公园,层林青茂,花星点缀,曲梯交折,徐步而上,阡陌幽静,清凉爽朗。兴致登极而览,溪河银带,两岸堆楼,人流其中。山顶开阔,太极广场,三五流派,二六结群,有太极拳、扇、剑类,有羽毛球技类,更有青春健舞类,风采各有,神气荡荡。顶之远端,有一楼亭,微风肃立,气派魏然,亭下梯台,侧有照壁,镌刻朱熹家训,摩挲通读,约领其意,远见经典,随以心记,至此共享,终有益用。

 

 

                                               朱 熹 家 训

君子所贵者,仁也。臣子所贵者,忠也。

 

父之所贵者,慈也。子之所贵者,孝也。

兄之所贵者,友也。弟之所贵者,恭也。

夫之所贵者,和也。妇之所贵者,柔也。

事师长贵乎礼也;交朋友贵乎信也。

见老者,敬之;见幼者,爱之。

有德者,年虽下于我,我必尊之;

不肖者,年虽该于我,我必远之。

慎勿谈人之短,切莫矜己之长。

 

仇者以义解之,怨者以直报之,随遇而安之。

人有小过,含容而忍之;人有大过,以理而谕之。

勿以善小而不为,勿以恶小而为之。

人有恶,则掩之;人有善,则扬之。

处世无私仇,治家无私法。

勿损人而利己,勿妒贤嫉能。

勿称忿而报横逆,勿非礼而害物命。

见不义之财勿取,遇合理之事则从。

诗书不可不读,礼义不可不知。

子孙不可不教,僮仆不可不恤。

斯文不可不敬,患难不可不扶。

守我之分者,礼也;听我之命者,天也。

人能如是,天必相之,此乃日用常行之道.

若衣服之于身体,饮食之于口腹,

不可一日无也,可不慎哉!

评论

2013-05-02